DẺ SƯỜN BÒ HOÀNG ĐẾ

Thông tin sản phẩm Dẻ sườn bò là thịt ức của con bò, phần thịt ...

DIỀM THĂN BÒ TA

Thông tin sản phẩm Diềm Thăn Bò là phần thịt dải được lọc từ thịt ...

DIỀM THĂN BÒ ƯỚP SỐT

Thông tin sản phẩm Diềm Thăn Bò là phần thịt dải được lọc từ thịt ...